Pijnmanagement

Hoe wordt pijn bevraagd?

In het KEI hanteren we een pijnbeleid. De bedoeling van een algemeen, ziekenhuisbreed pijnbeleid is het meten en registreren van pijn om een optimale pijnbehandeling te kunnen opstarten, zodoende de patiënt zo min mogelijk pijn lijdt.

Het meten van pijn gebeurt aan de hand van gevalideerde meetinstrumenten en door klinische observatie. 

In KEI hanteren we volgende pijnschalen:

  • NRS (Numeric Pain Rating Scale)
    Dit is een meetschaal bestaande uit 11 nummers van 0-10, daarbij betekent 0 geen enkele pijn en 10 is de meest denkbare pijn. Aan de linkerkant staat de minimumscore, aan de rechterkant staat de maximumscore. De patiënt dient zelf het getal te zeggen/tonen dat het best de ervaren ernst van zijn/haar pijn weergeeft.
  • PAINAD (Pain Assessment IN Advanced Dementia)
    Deze observatieschaal past het KEI toe bij patiënten met dementie en bij patiënten die niet in staat zijn om zelf een score te geven aan de pijn die ze ervaren. Het bestaat uit 5 items met telkens 3 antwoordmogelijkheden. Er wordt een score van 0 tot 2 toegekend per item met een mogelijke totaalscore van 0 tot 10.

Voor beide pijnschalen is de ‘te vermijden pijn’ bepaald en worden hier acties aan gekoppeld.
 

Hoe wordt pijn onder controle gehouden?

Per patiënt, per type pijn wordt naar een behandeling gestreefd die in staat stelt om de pijn te voorkomen, te beheersen en op een aanvaardbaar niveau te houden. Dit geldt voor zowel acute pijn, chronische pijn en subacute pijn die kan evolueren naar chronische pijn.

In het KEI hebben we ook de nodige aandacht voor het afbouwen van pijnmedicatie indien dit mogelijk is.