Kwaliteitsindicatoren

Om een zicht te krijgen op de resultaten en de kwaliteit van de zorg in de Vlaamse ziekenhuizen, is er het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg of afgekort VIKZ.

VIKZ is een acroniem dat staat voor Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg. In dat project zijn er een aantal "kwaliteitsindicatoren" afgebakend. Met zo'n indicator kan een ziekenhuis een welbepaald onderdeel van zijn kwaliteit meten en uitdrukken in een cijfer. Op die manier is ook een vergelijking met de resultaten van andere ziekenhuizen mogelijk en kunnen de ziekenhuizen zelf ook hun kwaliteit op allerlei vlakken meten en verbeteren.

KEI neemt deel aan dit project door ziekenhuisbrede indicatoren te meten zoals:

  • Patiëntenidentificatie
  • Handhygiëne
  • Decubituszorg
  • Medicatieveiligheid
  • Vlaamse Patiëntenpeiling klassieke opnames
  • Patiëntgerichte ziekenhuiswebsite
  • Incidentie van MRSA – sepsis
Meer informatie over VIKZ

Voor meer informatie over VIKZ kan u de website bekijken.

Onze scores op deze indicatoren

Meer informatie over hoe wij scoren op deze indicatoren kan u vinden op de website zorgkwaliteit.be.

Naast dit initiatief van de Vlaamse overheid, volgen we ook nog andere indicatoren op binnen ons ziekenhuis zoals indicatoren via systematische veiligheidsrondes en focusaudits. 
Denk dan maar aan indicatoren omtrent valpreventie, pijnbeleid, ziekenhuishygiëne, registratie in het EPD enz.

De bovenstaande resultaten van deze indicatoren dateren van het jaar 2023.

Publicatiedatum: 26-04-2024

Auteur: Céline Bernard

Veiligheidsrondes & focusaudits

Elke medewerker tracht dagelijks veilige en kwaliteitsvolle zorg te leveren aan de patiënt. Hiervoor zijn er talrijke afspraken, procedures en richtlijnen in ons ziekenhuis die beschrijven hoe er op de best mogelijke wijze zorg kan geleverd worden. Door het organiseren van veiligheidsrondes krijgen we een beter zicht in welke mate deze dagelijks worden toegepast. Bovendien maken we medewerkers bewust van hun bijdrage aan patiëntveiligheid.

Een veiligheidsronde is een ronde op de verpleegafdeling of een andere dienst waar een aantal items m.b.t. patiëntveiligheid gecheckt worden zoals patiëntenidentificatie, patiëntendossier, medicatieveiligheid, kennis procedures… . Daarnaast komen een aantal items m.b.t. personeelsveiligheid aan bod. Deze ronde wordt uitgevoerd door het multidisciplinair veiligheidsteam. Elke medewerker die op de verpleegafdeling komt (dus ook medewerkers van de dienst schoonmaak, technische dienst, paramedici…) dient de geldende procedures te volgen.

Het doel is patiëntveiligheid bespreekbaar te maken op de afdeling; een pluim te geven voor de positieve punten en een stimulans om de werkpunten aan te pakken. Er is meer betrokkenheid van leidinggevenden m.b.t. het werk op de afdeling.  Patiëntveiligheid wint, terecht, meer en meer aan belang.

Tweemaal per jaar worden veiligheidsrondes georganiseerd op verschillende diensten, nl. verpleegafdelingen, consultatie, paramedische diensten, technische dienst, keuken, apotheek, dienst schoonmaak enz.

Daarnaast worden tweemaal per jaar focusaudits georganiseerd omtrent een bepaald thema. Onder andere vrijheidsbeperkende en -berovende maatregelen en het VALKUIL-principe (valpreventie) kwamen in 2022 aan bod.

Decubituspreventie - wondzorg

Decubitus (doorliggen, doorligwonde) is een beschadiging van de huid en/of het weefsel onder de huid. Decubitus ontstaat bij patiënten die minder in staat zijn zichzelf te verplaatsen waardoor aanhoudende druk ontstaat op de huid, vaak in combinatie met schuifkrachten. Risicoplaatsen zijn de stuit, zitknobbels, hielen, ellenbogen, schouders, heupen of het achterhoofd. Decubitus veroorzaakt bij de patiënt veel pijn en ongemak. In KEI is een werkgroep WoundManagement die allerhande initiatieven onderneemt in de preventie van decubitus.

Tevens is er in KEI een wondzorgverpleegkundige die adviezen geeft op vlak van decubituspreventie en wondzorg.

Heeft u een vraag of wenst u hierover meer informatie?

Neem dan contact op met de beleidscoördinator kwaliteit en patiëntveiligheid Céline Bernard

Tevredenheidsenquêtes KEI

Ieder opgenomen patiënt krijgt bij zijn ontslag een patiëntentevredenheidsenquête.  De algemene resultaten zijn te zien in onderstaande grafiek. We gaan telkens aan de slag met de opmerkingen die patiënten noteren op hun enquête.

Bekijk de resultaten