Kwaliteitsindicatoren

Om een zicht te krijgen op de resultaten en de kwaliteit van de zorg in de Vlaamse ziekenhuizen, is er het Vlaams Indicatorenproject  of afgekort VIP².

VIP² is een acroniem dat staat voor Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals. In dat project zijn er een aantal "kwaliteitsindicatoren" afgebakend. Met zo'n indicator kan een ziekenhuis een welbepaald onderdeel van zijn kwaliteit meten en uitdrukken in een cijfer. Op die manier is ook een vergelijking met de resultaten van andere ziekenhuizen mogelijk en kunnen de ziekenhuizen zelf ook hun kwaliteit op allerlei vlakken meten en verbeteren.

KEI neemt deel aan dit project door ziekenhuisbrede indicatoren te meten zoals:

  • patiëntidentificatie
  • handhygiëne
  • medicatieveiligheid
  • ervaringen van patiënten (Vlaamse Patiëntenpeiling)
  • incidentie van MRSA – sepsis
  • patiëntgerichtheid ziekenhuiswebsite
Meer informatie over VIP²

Voor meer informatie over VIP² kan u de websites bekijken van het Agentschap Zorg & Gezondheid.

Onze scores op deze indicatoren

Meer informatie over hoe wij scoren op deze indicatoren kan u vinden op de website zorgkwaliteit.be.

Naast dit initiatief van de Vlaamse overheid, volgen we ook nog andere indicatoren op binnen ons ziekenhuis zoals indicatoren via veiligheidsrondes, indicator decubitus, fixatie en patiëntentevredenheid.

Veiligheidsrondes

Elke medewerker tracht dagelijks veilige en kwaliteitsvolle zorg te leveren aan de patiënt. Hiervoor zijn er talrijke afspraken, procedures en richtlijnen in ons ziekenhuis die beschrijven hoe er op de best mogelijke wijze zorg kan geleverd worden. Door het organiseren van veiligheidsrondes krijgen we een beter zicht in welke mate deze dagelijks worden toegepast. Bovendien maken we medewerkers bewust van hun bijdrage aan patiëntveiligheid.

Een veiligheidsronde is een ronde op de verpleegafdeling waar een aantal items m.b.t. patiëntveiligheid gecheckt worden zoals patiëntidentificatie, patiëntendossier, medicatieveiligheid, kennis procedures enz… . Daarnaast komen een aantal items m.b.t. personeelsveiligheid aan bod. Deze ronde wordt uitgevoerd door directieleden, middenkader, apotheek en diensthoofd technische dienst/preventie-adviseur, in aanwezigheid van de hoofdverpleegkundige. Iedere medewerker die op de verpleegafdeling komt  (dus ook schoonmaak, technische dienst, paramedicus,…)  dient de geldende procedures te volgen.

Het doel is patiëntveiligheid bespreekbaar te maken op de afdeling; een pluim te geven voor de positieve punten en een stimulans om de werkpunten aan te pakken. Er is meer betrokkenheid van leidinggevenden m.b.t. het werk op de afdeling.  Patiëntveiligheid wint, terecht, meer en meer aan belang.  Veiligheidsrondes zijn eveneens een voorbereiding op latere accreditatie.

Momenteel worden deze rondes op de verpleegafdelingen, ergotherapie, kinesitherapie en logopedie uitgevoerd. In het voorjaar was de veiligheidsronde aangekondigd, in het najaar onaangekondigd. In de toekomst worden ze ook op andere diensten georganiseerd zoals keuken, schoonmaak, enz.

Decubituspreventie - wondzorg

Decubitus (doorliggen, doorligwonde) is een beschadiging van de huid en/of het weefsel onder de huid. Decubitus ontstaat bij patienten die minder in staat zijn zichzelf te verplaatsen waardoor aanhoudende druk ontstaat op de huid, vaak in combinatie met schuifkrachten. Risicoplaatsen zijn de stuit, zitknobbels, hielen, ellebogen, schouders, heupen of het achterhoofd. Decubitus veroorzaakt bij de patient veel pijn en ongemak. In het KEI is een werkgroep decubitus die allerhande initiatieven onderneemt in de preventie van decubitus. lees meer.

De aanwezigheid (prevalentie) van decubitus bedroeg bij een meting in 2008 in 84 Belgische ziekenhuizen 12,3% op de afdelingen geriatrie en 7% op de afdelingen interne. In het KEI haalden we de laatste vijf jaar een gemiddelde prevalentie van 7%.

Heeft u een vraag of wenst u hierover meer informatie?

Neem dan contact op met de kwaliteitscoördinator Céline Bernard celine.bernard@kei.be

Tevredenheidsenquêtes KEI

Ieder opgenomen patiënt krijgt bij zijn ontslag een patiëntentevredenheidsenquête.  De algemene resultaten zijn te zien in onderstaande grafiek. We gaan telkens aan de slag met de opmerkingen die patiënten noteren op hun enquête.

Bekijk de resultaten