Kwaliteitsverbetering

Het KEI levert voortdurend inspanningen om te streven naar een optimale kwaliteit. Ook in 2018 en daarna blijven wij aan kwaliteitsverbetering werken. Tal van initiatieven en verbeteringsacties, sensibiliseringsacties, interne audits, ed zullen wij komende jaren realiseren.

Aandachtspunten op het programma

 • Veiligheidsrondes in het voor- en najaar
 • Optimalisatie klinische farmacie
 • Acties rond hoog risico medicatie
 • Fixatiebeleid: opleidingen voor het personeel, optimaliseren beleid en procedures
 • Deelname campagne handhygiëne 2016-2017: opleidingen voor het personeel
 • Optimalisatie decubituspreventie
 • Project centrale aankoop - centrale toelevering
 • Digitaliseren van het zorgproces (therapieplanning, elektronisch patiëntendossier)
 • Transmurale samenwerking
 • Biopsychosociaal model integreren
 • Deelname aan het contract kwaliteit en patiëntveiligheid (initiatief Federale overheid)
 • Infoland: kwaliteit via een digitaal geïntegreerd systeem beheren. In 2016 werd het documentbeheersysteem geïmplementeerd van de andere modules binnen Infoland (zoals meldsystemen, digitaal platform)
 • Lean-productive ward:
  Productive Ward is een evidence based veranderaanpak gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, toename van de patiënttevredenheid, meer tevreden medewerkers en doelmatig werken met terugdringing van verspilling. Het draagt zorg voor empowerment van verpleegteams in ziekenhuizen, met commitment vanuit de top van de organisatie. Het is een veranderaanpak voor het organiseren, verbeteren en vernieuwen van de professionele werkprocessen op de verpleegafdeling. Het resultaat is gemotiveerde zelfsturende en effectieve teams op de verpleegafdeling, die veilige en betrouwbare zorg leveren aan de patiënten.
  De methode is ontwikkeld door McKinsey in opdracht van NHS-I en is inmiddels in 85% van de Engelse ziekenhuizen ingevoerd. Het programma is gebaseerd op verbetermethodieken uit Lean en Six Sigma, Kaizen, Process Re-design en Prince 2.
  In tegenstelling tot andere projecten wordt bij productive ward niet slechts één bepaald thema aangepakt; alle processen op de afdeling worden stap-voor-stap verbeterd. Deze integrale aanpak brengt een cultuurverandering met zich mee.
  Productive Ward systematisch wordt geïmplementeerd op de verpleegeenheden. Sinds mei 2016 wordt deze integrale aanpak toegepast op 2 verpleegeenheden. Vanaf september 2017 wordt Productive Ward opgestart op een derde eenheid.

Veilig melden van incidenten

Binnen het KEI zijn we overtuigd dat het melden van incidenten een zinvolle activiteit is,  die een belangrijke bijdrage levert aan de patiëntveiligheid. De informatie die  verkregen wordt door deze meldingen helpt ons om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren.
Verder verhoogt het melden van incidenten het veiligheidsbewustzijn onder medewerkers, wat een positieve uitwerking heeft op het voorkomen van vermijdbare schade.

Een meldcultuur is echter iets waar we continu aandacht aan moeten geven.
Het stimuleren van het melden van incidenten kan enkel in een omgeving waar de medewerkers zich veilig genoeg voelen om (bijna) incidenten te melden (‘blame free and just culture’).
Angst voor sancties of negatieve feedback van collega’s is nog steeds één van de hoofdredenen waarom incidenten niet gemeld worden. 

Een mogelijkheid in de sensibilisatie van medewerkers om incidenten te melden, is die ‘just culture’ binnen het ziekenhuis duidelijk neer te schrijven in een charter waarin duidelijke afspraken vastgelegd worden rond de bescherming van de melder van incidenten.

Op 5 april 2019 werd een charter ‘Veilig melden van incidenten’ ondertekend door het comité Kwaliteit en Patiëntveiligheid.
Het comité aanvaardt in deze charter dat mensen fouten kunnen maken en richt zich hierbij in de eerste plaats niet op het identificeren van schuldigen, maar op de analyse van de gebeurtenis(en) om vandaaruit de nodige maatregelen te implementeren en aldus vergelijkbare incidenten in de toekomst te voorkomen.

Ondertekend Charter Veilig melden van incidenten
Deelname VIP²

VIP² is een acroniem dat staat voor Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals. In dat project zijn er een aantal "kwaliteitsindicatoren" afgebakend.  Het is een initiatief van de Vlaamse overheid. Lees er meer over.

Opvolgen klachten, suggesties en meldingen

Opvolgen klachten, suggesties en meldingen van patiënt incidenten voor het verbeteren van de zorg en dienstverlening. Per type incident wordt een verantwoordelijke aangeduid die het incident opvolgt met de melder (opstellen verbeteractie(s)).