Kwaliteitsverbetering

Het KEI levert voortdurend inspanningen om te streven naar een optimale kwaliteit. Ook in 2021 en daarna blijven wij aan kwaliteitsverbetering werken. Tal van initiatieven en verbeteringsacties, sensibiliseringsacties, interne audits, ed zullen wij komende jaren realiseren.

KEI hanteert een kringvisie. De kring staat symbool voor gelijkwaardigheid en inbreng van iedereen. Vanuit deze kerngedachte is het bijgevolg logisch dat alle medewerkers (intern en extern), de patiënten en hun familie betrokken worden bij de kwaliteitsverbetering. 

Infobrochure patiëntveiligheid

Deze brochure bevat informatie omtrent de patiëntveiligheid in het KEI en dient ter aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.

Aandachtspunten op het programma

In 2017 werkte de directie van KEI een zorgstrategisch plan (2017-2027) uit, waarbij de strategische doelstelling ‘Zorg voor beter’ werd gedefinieerd. Binnen het kwaliteitsbeleid 2018-2022 werken we dan ook verder op deze algemene strategische doelstelling van KEI door deze verder te omschrijven in concrete doelstellingen, nl.:

  • KEI zorgt voor een continue en dynamische verbetering van kwaliteit van zorgverlening op basis van indicatorenmetingen.
  • Er heerst een kwaliteitscultuur in KEI die actief gedragen wordt door alle medewerkers en artsen.
  • KEI zorgt voor voortdurend verbeteren en borgen van patiëntveiligheid door het uitbouwen van een goed werkend veiligheidsmanagementsysteem.

Tevens wordt er gewerkt aan de hand van het verbeterprogramma Productive Ward:

Productive Ward is een evidence based veranderaanpak gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, toename van de patiënttevredenheid, meer tevreden medewerkers en doelmatig werken met terugdringing van verspilling. Het draagt zorg voor empowerment van verpleegteams in ziekenhuizen, met commitment vanuit de top van de organisatie. Het is een veranderaanpak voor het organiseren, verbeteren en vernieuwen van de professionele werkprocessen op de verpleegafdeling. Het resultaat is gemotiveerde zelfsturende en effectieve teams op de verpleegafdeling, die veilige en betrouwbare zorg leveren aan de patiënten.

De methode is ontwikkeld door McKinsey in opdracht van NHS-I en is inmiddels in 85% van de Engelse ziekenhuizen ingevoerd. Het programma is gebaseerd op verbetermethodieken uit Lean en Six Sigma, Kaizen, Process Re-design en Prince 2.

In tegenstelling tot andere projecten wordt bij Productive Ward niet slechts één bepaald thema aangepakt; alle processen op de afdeling worden stap-voor-stap verbeterd. Deze integrale aanpak brengt een cultuurverandering met zich mee.

Productive Ward werd sinds 2016 systematisch geïmplementeerd op de verpleegafdelingen. Tegenwoordig werken alle verpleegafdelingen aan kwaliteitsverbetering aan de hand van Productive Ward.

Veilig melden van incidenten

Binnen het KEI zijn we overtuigd dat het melden van incidenten een zinvolle activiteit is,  die een belangrijke bijdrage levert aan de patiëntveiligheid. De informatie die  verkregen wordt door deze meldingen helpt ons om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren.
Verder verhoogt het melden van incidenten het veiligheidsbewustzijn onder medewerkers, wat een positieve uitwerking heeft op het voorkomen van vermijdbare schade.

Een meldcultuur is echter iets waar we continu aandacht aan moeten geven.
Het stimuleren van het melden van incidenten kan enkel in een omgeving waar de medewerkers zich veilig genoeg voelen om (bijna) incidenten te melden (‘blame free and just culture’).
Angst voor sancties of negatieve feedback van collega’s is nog steeds één van de hoofdredenen waarom incidenten niet gemeld worden. 

Een mogelijkheid in de sensibilisatie van medewerkers om incidenten te melden, is die ‘just culture’ binnen het ziekenhuis duidelijk neer te schrijven in een charter waarin duidelijke afspraken vastgelegd worden rond de bescherming van de melder van incidenten.

Op 5 april 2019 werd een charter ‘Veilig melden van incidenten’ ondertekend door het comité Kwaliteit en Patiëntveiligheid.
Het comité aanvaardt in deze charter dat mensen fouten kunnen maken en richt zich hierbij in de eerste plaats niet op het identificeren van schuldigen, maar op de analyse van de gebeurtenis(en) om vandaaruit de nodige maatregelen te implementeren en aldus vergelijkbare incidenten in de toekomst te voorkomen.

Ondertekend Charter Veilig melden van incidenten
Deelname VIP²

VIP² is een acroniem dat staat voor Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals. In dat project zijn er een aantal "kwaliteitsindicatoren" afgebakend.  Het is een initiatief van de Vlaamse overheid. Lees er meer over.

Opvolgen klachten, suggesties en meldingen

Opvolgen klachten, suggesties en meldingen van patiënt incidenten voor het verbeteren van de zorg en dienstverlening. Per type incident wordt een verantwoordelijke aangeduid die het incident opvolgt met de melder (opstellen verbeteractie(s)).

Heeft u vragen over de verbeteracties in KEI, aarzel niet om de beleidscoördinator kwaliteit en patiëntveiligheid Céline Bernard te contacteren.

celine.bernard@kei.be

058/22.16.59