Beleids-en actieplan

In KEI worden patiënten met een complexe revalidatienood behandeld met gespecialiseerde revalidatie die doorgaat aan zee. Patiënten worden holistisch benaderd. Hierbij gaat zowel aandacht naar medische, functionele, sociale als psychologische aspecten vanaf de eerste dag van de opname.

Via een gestructureerde en multidisciplinaire aanpak blijft de aandacht gericht op deze punten gedurende het ganse revalidatieverblijf. Dit maakt het mogelijk om op al deze deeldomeinen doelstellingen voor ogen te houden en waar het nodig is bij te sturen in functie van de bekomen resultaten.

KEI wil in de toekomst een referentie blijven op de verschillende deeldomeinen van revalidatie: locomotorisch, neurologisch en cardiopulmonair. De afdeling psychogeriatrie is een beschermde afdeling waar patiënten naast revalidatie ook structuur krijgen aangeboden.

Download het algemeen beleidsplan 2017-2021
Download het beleidsplan infectiepreventie 2021

Integrale benadering met oog voor samenhang

1. Structuur

DoelstellingenProjectSubtopic / actieplanTiming
Procesgerichte structuur: structuur die het mogelijk maakt om de visie te realiseren1.1 Kanteling organisatiestructuurOrganogram huidige structuur en organogram ontwerpen voor de toekomstQ4 2016
Zelfsturende teamsmobiele equipe: herorganisatie, dagplanning/huidige takk middenkader en consultatie: herorganisatie

2. Systemen

DoelstellingenProjectSubtopic / actieplanTiming
wekelijkse pluristaf leidt tot het bepalen van een individueel zorgplan met korte en lange termijn revalidatiedoelstellingen per discipline en discipline overschrijdend.*therapieplanningdigitaal pluristaf verslagdocument opstellen en implementeren; individueel zorgprofiel opstellen en implementeren; interactieve communicatie vaardigheden aanleren; ….Q4 2016
de diensten krijgen het nodige materiaal automatisch op de afdeling project centrale toelevering2016-2018
aankopen worden gecentraliseerd project centrale aankoop2017
digitaliseren van het zorgproces*Julomed/afsprakenbeheer *Oazis XDE *Elektronisch patiëntendossierafsprakenbeheer/julomed optimaliseren Oazis XDE uitbreiding bepalen van de software EPD; bepalen van de modules: MZG faciliteren in EPD; bepalen van de inhoud per module en per discipline; vereenvoudigen van patiëntendossier (dataregistratie)2018
transmuraal samenwerken*verwijs- en opnamebeleid *patiëntencontract *project Luc Bosschaerts *visie transmurale zorgopnamecriteria bepalen; zorgpaden ontwikkelen; ontslagcriteria bepalen; transmurale zorgpaden ontwikkelen
multidisciplinaire projectwerking leidt tot verbeterde ptzorg en tot transdisciplinariteitprojectwerking/zorgpadenafspraken rolverdeling in projectteam2017-2018
kwaliteit en zorg opvolgen, verbeteren en beheersenMZGoerleg MZG betrokken, opleiding MZG, werking optimaliseren2016
palliatieve zorginfobrochure, zorgpad, procedure uitschrijven, implementeren, evalueren2016-2017
fixatiebeleidopname fixatie in zorgprofiel Reva 0 (zie project 2.17)2017
incidentmeldingen (PIM)Q4 2017
identitovigilantieQ4 2017
zorgprofielstart Reva 0Q4 2018
patiënt empowermentklantenbeleving nagaan patiëntenraad oprichten tevredenheidenquêtes analyseren patiëntencontract2018
productive Wardprocessen beschrijven, vereenvoudigen, standardiseren (veiligheidskruizen, veiligheidsrondes)2016-2021
zorginspectieQ3 2016
decubitus2016-
VIP2indicatoren opvolgen2016-2021
positief imago creërendigitale en sociale mediaorganisatie promoten; externe communicatie; contacten onderhouden2016-2021
netwerkendag van de zorg, intervisie, werkbezoeken, symposia2016-2021
inhoudelijk revalidatiebeleid concretiserenvlaams revalidatiebeleid2016-2021
optimalisatie uurrooster planningopvolging nieuwe releases SAGA (zelfroostering)2017

3. Mensen

DoelstellingenProjectSubtopic / actieplanTiming
medewerkers volgen de gedragscode (volgens functie- en competentieprofiel)*functie- en competentieprofielen ontwikkelen2016
*evalueren en toepassen van functie- en competentieprofieleninvullen van dossiers (gedragscomptentie nauwkeurigheid), zich informeren over veranderingen, afspraken ed (gedragscompetentie verantwoordelijkheid)2016-2021
opstellen profielen voor alle medewerkers; COMET; Evaluatiecyclus uitwerken en implementeren - op alle niveau's; sociale vaardigheden optimaliseren;2017
leiders ondersteunen hun team en bevorderen de persoonlijke ontwikkeling van ieder teamlid*functie- en competentieprofielen leidingsgevenden functioneringsgesprekken uitvoeren; persoonlijke ontwikkelplannen (POP) uitwerken - Leidinggevenden gebruiken sociale en communicatieve vaardigheden om hun team te motiveren en om te delegeren. Leidinggevenden zijn steeds beschikbaar2017
daling in ziekteverzuim*ziekteverzuimprocedure via Mensura - Aanwezigheidsbeleid: Meting, Opvolging en kwalitatieve interviews - preventie initiatieven (bv. afspraken rond verlenging contract, rugklachtpreventie Mensura) - mentale weerbaarheid verhogen bij medewerkers2016-2021
*rugklachtenpreventieexterne opleiding tilcoach (vp, ergo, kine); interne opleiding referenten vp/zk, kine, ergo, admin, keuken, onderhoud, techn dienst; opstellen visie, 5-jaren plan, jaaractieplan; kickoff in oktober 20162016-2021
stijging in personeelstevredenheid*personeelstevredenheidvoor en nameting personeelstevredenheid - preventieve initiatieven (agressiebeleid, feedback geven) - vorming communicatie2018
nieuwe medewerkers aantrekken en houden*nieuwe medewerkersaantrekken via …. ; Inwerkingstraject opstellen en opvolgen; mentorschap bij indiensttreding; evalueren na x weken? ; COMET; werkplekleren; Contact houden met studenten VP via telefoon, facebook,… Evaluatiegesprekken studenenten + Peter en meter?2016-2021
duidelijk vormingsbeleid ontwikkelen*vormingsbeleidduidelijke afspraken, Easyplan, 2016-2021
medewerkers kunnen evidence-based werken*vorming aanbieden en implementerenrevalidatie-opleiding (nulmeting) - zie registratie opleiding, via projectwerking komen tot implementatie2016-2021
*ontwikkeling leidinggevendenvormingsbeleid voor leidinggevenden mbt leiderschap en management; principes van leiderschap bepalen?; principes van projectwerking bepalen; verantwoordelijkheid kunnen geven aan VP die rechtstreeks aan patiënt communiceert; HOVP moet minder de spil in alle communicatie kunnen worden; principes van witboek/PW/lean bepalen en gebruiken; betrokkenheid; inzetten op talenten;zelfsturing; ...2016-2021

4. Cultuur

DoelstellingenProject Subtopic / actieplanTiming
een lerende cultuur in KEI5.1 PIM, 5.2 Project, 5.3 Functie- en competentieprofielen5.1 sensibilisatiecampagne, opleiding PIM; sociale vaardigheidstraining, 5.2 via werkgroepen worden actieplannen opgesteld en verschillende zelfgekozen doelen te kunnen verwezenlijken2016-2021