Euthanasie

Euthanasie is het opzettelijk beëindigen van het leven door een arts op uitdrukkelijk verzoek van de betrokken patiënt. Euthanasie is wettelijk geregeld. Iedereen heeft het recht te kiezen voor het leven of voor de dood, voor zover voldaan aan de wettelijke bepalingen: “een medische uitzichtloze situatie met aanhoudend en ondraaglijk lijden, psychisch of lichamelijk, veroorzaakt door een ernstige of ongeneeslijke ziekte of ongeval”.

Vragen over het levenseinde kunnen gesteld worden aan uw behandelend arts. Palliatieve zorgen, comfortzorg, palliatieve sedatie zullen ook toegelicht worden. Uw vraag wordt  besproken in het multidisciplinair team en voorgelegd aan de commissie medische ethiek. Elke beslissing wordt daarna toegelicht en met u besproken.

Het KEI neemt als revalidatieziekenhuis enkel patiënten op die nog de intentie en veerkracht hebben om te revalideren. In de praktijk betekent dit dat we geen opnames doen van patiënten in een palliatief stadium. Wanneer deze revalidatie echter niet lukt en bij patiënten vragen opkomen rond zorgplanning, tot en met euthanasie, staan wij daarvoor open. Bij een euthanasievraag betrekken we bijna steeds een LEIF arts en zo nodig een psychiater of andere specialist. Indien alle wettelijke voorwaarden voldaan zijn, kan deze euthanasie ook in het KEI doorgaan.

Contact

Commissie medische ethiek AZ West-KEI
Dokter Stefan De Brandt 
T 058 22 11 22

Meer lezen over euthanasie?

Ga naar de website van LEIF LevensEinde InformatieForum.