Patiëntveiligheid

Alle medewerkers van KEI zetten zich actief in om een open en transparante cultuur te bevorderen waarbij de veiligheid van alle patiënten steeds centraal moet staan.

Patiëntveiligheid staat elk moment van de dag centraal door verbeterprojecten, zoals het optimaliseren van transmurale zorg, preventie en controle van infecties door correcte handhygiëne, valpreventie, preventie van doorligwonden (decubitus), ontwikkelen van zorgpaden en zoveel meer. Er zijn heel wat factoren die bijdragen tot de veiligheid in een ziekenhuis, waardoor er zich onvermijdelijk risico’s kunnen voordoen. Het aanbieden van veilige zorg is de taak van alle medewerkers en via diverse projecten wordt de patiëntveiligheid gewaarborgd.

In het kader van patiëntveiligheid sluit het ziekenhuis jaarlijks een contract af met de FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu, waardoor het veiligheidsmanagementsysteem van KEI verder wordt uitgewerkt.

In 2011 hebben we ziekenhuisbreed een incident- en meldsysteem geïmplementeerd (PIM melding via Infoland). Deze registratie biedt het ziekenhuis de mogelijkheid om de patiëntveiligheid voortdurend te monitoren en verbeteren. 

U kan zich ook steeds wenden tot de ombudsdienst met uw suggesties, opmerkingen, tips of klachten.

Lees meer over onze aanpak

In het Koningin Elisabeth Instituut is het ons doel om steeds een patiëntgerichte aanpak aan te bieden op alle niveaus. Vanaf uw opname tot aan uw ontslag uit het ziekenhuis en zelfs daarna willen wij u begeleiden. Lees er meer over.

Opdrachten team infectiepreventie

Zorginfecties voorkomen is de belangrijkste opdracht van het Team infectiepreventie. Zorginfecties zijn de infecties die patiënten oplopen tijdens of in aansluiting op een verblijf in het ziekenhuis.

De taken van het team infectiepreventie zijn uiteenlopend:

  • De handen van gezondheidswerkers vormen rechtstreeks en onrechtstreeks de belangrijkste overdrachtsweg voor ongewenste micro-organismen. Preventie van ziekenhuisinfecties begint dan ook met een doorgedreven handhygiëne. Het bewaken van een goede handhygiëne bij alle medewerkers is daarom een belangrijke taak van het team infectiepreventie.
  • Om infecties te voorkomen is het soms noodzakelijk om patiënten te isoleren. Het uitschrijven van dergelijke procedures, medewerkers hierin opleiden, de naleving van de procedures controleren behoort tot de taken van het team infectiepreventie.
  • Het team infectiepreventie bewaakt verder alle hygiëneaspecten bij activiteiten in het ziekenhuis, de vereisten rond infectiepreventie bij de aankoop van nieuw materiaal en de hygiëne bij het verbouwen van het ziekenhuis.
  • Ten slotte behoren het registreren van onder meer multiresistente kiemen en het uitschrijven van richtlijnen, het implementeren en opvolgen ervan tot het takenpakket van het team.

Het team bestaat uit een arts infectiepreventie en een verpleegkundige infectiepreventie. Zij werken nauw samen met het comité voor ziekenhuishygiëne, waarin artsen, directie, apotheker en verpleegkundigen van andere disciplines vertegenwoordigd zijn.

Het team wisselt ook voortdurend gegevens uit met het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). Via benchmarking wordt feedback ontvangen over het aantal zorginfecties in ons ziekenhuis tegenover het gemiddelde in België en kennen we tevens de naleving van onze handhygiëne.

Contacteer het team infectiepreventie