Ombudsdienst

De medewerkers van het Koningin Elisabeth Instituut trachten een menselijke, betrokken en deskundige opvang en begeleiding aan te bieden. Soms gebeurt het dat er iets niet verloopt zoals u het verwachtte, bent u ontevreden of heeft u een klacht. Graag informeren wij u over onze ombudsdienst in het KEI.

Volgens de wet op de rechten van de patiënt (september 2002) heeft u het recht om een klacht te uiten. U kunt met uw klacht terecht bij de ombudsdienst van het Koningin Elisabeth Instituut. Zowel voor u als voor de zorgverlener biedt een klacht enerzijds het behoud van het wederzijds vertrouwen en respect, anderzijds het verbeteren van de zorg– en dienstverlening. Daarom zorgt de ombudsdienst ervoor dat een klacht, de melding van een (medisch) incident of een suggestie steeds op de juiste plaats terechtkomt.

(Medische) incidenten

Een medisch incident of een medisch ongeval is een ongewilde gebeurtenis die schade aan de patiënt heeft gebracht, had kunnen brengen of (nog) zou kunnen brengen als gevolg van een medisch onderzoek, een hospitalisatie of een bepaalde medische handeling. We spreken hier ook van een 'medische fout' of 'onbedoelde schade' bij de patiënt.

De patiënt zelf, zijn vertegenwoordiger of de nabestaanden kunnen in dergelijke gevallen een 'medische klacht' indienen. U kunt dit doorgeven aan de betrokkene zelf of u kan ook steeds contact opnemen met de ombudsdienst van het KEI.  In deze gevallen wordt het open disclosure proces opgestart.

Klachten

De ombudsdienst behandelt de klachten met betrekking op:

  • de wet betreffende de rechten van de patiënt van 22 augustus 2002.
  • klachten die geen betrekking hebben op de wet patiëntenrechten (hotelfunctie, financiële aspecten,…)

Vooraleer u de ombudsdienst contacteert, is het belangrijk dat u het probleem eerst bespreekt met de betrokken persoon of dienst zelf. Indien u hierbij niet tot het gewenste resultaat komt, dan pas kan u contact nemen met de ombudsdienst. De ombudsdienst werkt volledig vanuit een neutrale en onafhankelijke positie binnen het ziekenhuis. De dienstverlening van de ombudsdienst is bovendien gratis.

Hoe gebeurt de bemiddeling?

Na de ontvangst van een schriftelijke klacht wordt aan de patiënt een schriftelijke ontvangstmelding gestuurd. De ombudsdienst poogt via bemiddeling een voor alle partijen aanvaardbare oplossing of resultaat te bereiken. Tijdens het verloop van de klachtenprocedure verzorgt de ombudsdienst de opvolging, de terugkoppeling en informatie naar de klager en de beklaagde.

Indien u echter niet tevreden bent met de manier waarop de klacht wordt afgehandeld, informeert de ombudsdienst u over verdere mogelijkheden voor de afhandeling van uw klacht.

Download het huishoudelijk reglement van de ombudsdienst

Indien u meer informatie wenst, dan kunt u het huishoudelijk reglement van de ombudsdienst downloaden, inkijken aan het onthaal of opvragen bij de ombudsdienst.

Download de brochure van de ombudsdienst
Download het jaarverslag (2023) van de ombudsdienst
Lees meer op de website van patiëntenrechten.

Meer informatie over de patiëntenrechten vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Suggesties

Uw tevredenheid is voor ons van groot belang. Daarom willen wij graag weten hoe u uw verblijf in het Koningin Elisabeth Instituut heeft ervaren. Aan het einde van de opname krijgt elke patiënt een patiëntentevredenheidsenquête aangeboden. Zowel de negatieve als de positieve ervaring interesseert ons. U kan deze ook online invullen of printen en invullen.

Naast onze tevredenheidsenquêtes zijn wij voortdurend geïnteresseerd in uw mening om onze zorg en kwaliteit te optimaliseren. Bent u tevreden of heeft u bepaalde suggesties, dan weten wij dit ook graag? Laat het ons uw suggesties weten en vul ons online formulier in. U mag ook gerust een email sturen of uw suggestie deponeren in onze brievenbus. Suggesties of complimenten worden bezorgd aan de betrokken persoon of afdeling.

Alle suggesties worden intern besproken en geëvalueerd. Indien mogelijk bezorgen we u van onze bespreking een feedback en houden wij u op de hoogte van eventuele doorvoeringen van uw suggestie.

Centrale aansprakelijkheid - verzekeringsstatus zorgverleners

U hebt recht op informatie over de rechtsverhouding tussen een bepaalde beroepsbeoefenaar (arts, verpleegkundige,...) en het ziekenhuis. U kunt deze informatie op vragen via de Ombudsdienst.

Volgens art. 30 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorginstellingen heeft iedere patiënt het recht om van het ziekenhuis informatie te krijgen over de aard van de rechtsverhouding tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars die er werken.

De centrale aansprakelijkheid bij de naleving van de rechten van de patiënt door de beroepsbeoefenaar, ligt bij het ziekenhuis.

Als u meer informatie wenst over de individuele rechtsverhouding tussen het Koningin Elisabeth Instituut en een bepaalde beroepsbeoefenaar (arts, verpleegkundige, zorgkundige, apotheker, kinesitherapeut of andere zorgverstrekker) kunt u contact opnemen met de Ombudsdienst van het KEI via onderstaande gegevens.

Een klacht, suggestie, opmerking of (medisch) incident te melden?

U kunt de ombudsdienst op verschillende manieren contacteren:

Koningin Elisabeth Instituut
T.a.v. Ombudsdienst
Dewittelaan 1
8670 Oostduinkerke

Bereikbaarheid: elke werkdag 8u30-12u00 (op afspraak)
Locatie: tweede verdieping 
T 058 22 17 00
E ombudsdienst@kei.be

  • Wie een persoonlijk gesprek wenst, maakt best eerst telefonisch een afspraak.
  • Verblijft u in het Koningin Elisabeth Instituut en kunt u zich moeilijk verplaatsen? Dan kunt u vragen dat de ombudsdienst bij u op de kamer komt. U kunt rechtstreeks bellen of u vraagt dit aan de hoofdverpleegkundige.
Vul ons tevredenheidsformulier in

We weten graag of u al dan niet tevreden bent. Vul het online tevredenheidformulier in.

Locatie ombudsdienst

Bekijk het plattegrondsplan. De ombudsdienst bevindt zich op de tweede verdieping.