Huisregels

Bezoek

Vergeet niet dat u in het ziekenhuis opgenomen bent voor onderzoek en behandeling en dat deze stééds voorrang hebben op uw bezoekers. De behandelingsuren kunnen wel in de mate van het mogelijke worden aangepast volgens het uur waarop u gewoonlijk bezoek ontvangt. Spreek dit liefst zo vroeg mogelijk af met de hoofdverpleegkundige.

Voeding en maaltijden

In onze instelling wordt heel wat aandacht besteed aan de kwaliteit van de aangeboden maaltijden. Er wordt continu gestreefd naar een evenwichtige en gezonde voeding. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met verse grondstoffen die op traditionele wijze en zo kort mogelijk vóór het opdienen bereid worden.

Wat de hygiëne betreft, gelden uiteraard de strengste normen. Bij eventuele problemen met uw voeding kunt u de hoofdverpleegkundige hierover aanspreken. Het is raadzaam geen voedingswaren, snoep of dranken te laten meebrengen door uw bezoekers. Indien u toch etenswaren of dranken aangeboden krijgt, toon deze dan eerst aan de hoofdverpleegkundige, zeker als u een dieet volgt. Dit geldt ook voor de "dieet-, natuur- of biologische" producten die in natuurwinkels, bij de kruidenier, de apothekers of grootwarenhuizen zijn aangekocht. De kans bestaat dat ook deze minder geschikt zijn voor uw dieet.

Het is verboden om bier, wijn of sterke dranken te bewaren op uw kamer zonder voorafgaandelijke toestemming. Familieleden of vrienden, die spijts een verbod toch dergelijke producten binnensmokkelen, kunnen de toegang tot het ziekenhuis ontzegd worden.

Roken

Het is verboden te roken in het ziekenhuis en op de terrassen. Er kan enkel buiten gerookt worden in het overdekt paviljoen aan de hoofdingang. Bezoekers die tabakswaren, lucifers of aanstekers meebrengen voor patiënten moeten dit steeds melden aan de hoofdverpleegkundige. Dit is van het allergrootste belang in het kader van de brandveiligheid. Overtreders kunnen de toegang tot het gebouw ontzegd worden.

Geneesmiddelen

Het is in principe verboden andere geneesmiddelen te gebruiken dan deze welke u door de verpleegkundigen op voorschrift van de geneesheer worden toegediend. Uitzonderingen kunnen hierop worden toegestaan. Meegebrachte geneesmiddelen moeten bij opname aan de hoofdverpleegkundige worden bezorgd. Ze zullen u bij ontslag teruggegeven worden.

Voor het aanrekenen van bepaalde geneesmiddelen aan het ziekenfonds hebben we een terugbetalingsakkoord nodig. De hoofdverpleegkundige zal u vragen om dit document zo snel mogelijk van thuis of vanuit het vorig ziekenhuis te laten meebrengen. Indien dit document niet tijdig in ons bezit is, zullen we verplicht zijn u deze geneesmiddelen volledig aan te rekenen. Daar het meestal om dure producten gaat, heeft u er alle belang bij de gevraagde documenten zo snel mogelijk te bezorgen.

Was en linnen

In principe staat u zelf in voor uw persoonlijk linnen. Zorg ervoor dat u steeds voldoende en liefst genaamtekend ondergoed, dag- en nachtkledij beschikbaar heeft. Uw was kan ook door ons meegegeven worden naar een wasserij. In dit geval moet uw linnen zeker genaamtekend zijn, bij voorkeur met uw naam en voornaam (mits betaling kan dit door ons gebeuren). De wasserijkosten worden u maandelijks aangerekend via de ziekenhuisfactuur. De instelling is niet verantwoordelijk voor het verloren gaan of het beschadigen van persoonlijke kledij. Het ziekenhuis zorgt zelf voor de handdoeken en washandjes.  

Morele, godsdienstige of filosofische bijstand

Iedereen wordt in zijn overtuiging geëerbiedigd. In die geest kunt u een bedienaar of vertegenwoordiger van uw eigen godsdienstige of wereldbeschouwelijke overtuiging laten ontbieden. U kunt uw voorkeur kenbaar maken. Een vertegenwoordiger van de katholieke eredienst bezoekt dagelijks de instelling. Elke zaterdag is er om 15.00 uur een eucharistieviering in Zaal Duin op de vijde verdieping. Op de vooravond van de kerkelijke feestdagen is er eveneens om 15.00 uur een eucharistieviering op diezelfde plaats.

Beroepsgeheim

Geneesheren, verpleegkundigen en alle andere personeelsleden van het ziekenhuis zijn tot geheimhouding verplicht over alle, ook administratieve, zaken waarvan zij tijdens hun werk in het Koningin Elisabeth Instituut kennis hebben.

De medische gegevens worden vastgelegd in een dossier dat uitsluitend wordt gebruikt door diegenen die u behandelen en verzorgen. U kunt er dus op rekenen dat persoonlijke en medische gegevens niet zonder uw toestemming aan anderen worden doorgegeven. Om die reden worden in principe ook geen gegevens in verband met uw gezondheidstoestand via de telefoon doorgegeven. 

Verlaten van uw afdeling

U kunt met uw bezoek uw verpleegafdeling verlaten om naar de cafetaria te gaan, een andere patiënt te bezoeken in het ziekenhuis of in de tuin van het ziekenhuis te wandelen. Vraag vooraf aan de hoofdverpleegkundige of dit uw onderzoeken en behandelingen niet verstoort. Vermeld ook waar u naar toe gaat en wanneer u ongeveer zult terug komen, zodat eventuele latere bezoekers u vlot kunnen vinden.

Wandelingen buiten het ziekenhuis kunnen worden toegestaan van 14.00 uur tot in principe 17.00 uur. Hiervoor is een éénmalige voorafgaandelijke toestemming van de afdelingsgeneesheer noodzakelijk. Voor elke wandeling dient u vooraf de hoofdverpleegkundige te verwittigen en het register te (laten) tekenen. Deze regeling geldt zowel voor de wandelingen alleen als samen met andere patiënten, met of zonder familie.

Bij uitstappen die vanuit de instelling werden georganiseerd zijn alle formaliteiten automatisch verricht. Iedere wandelaar wordt, tenzij anders afgesproken, uiterlijk om 17.00 uur terug op zijn kamer verwacht.

Dagindeling

TijdstipActiviteit
06.45 uoverdracht van de dienst door de nachtverpleegkundige naar de verpleegkundigen van de dagdienst
vanaf 07.00 uwekken, ontbijt, eventuele bloednames, temperatuurmeting
vanaf 08.00 uochtendverzorging en/of opschik, doktersbezoek, onderzoeken en behandelingen: kinesitherapie, ergotherapie enz.
vanaf 11.30 umiddagmaal gevolgd door middagrust
vanaf 13.00 unamiddagverzorging, doktersbezoek, behandelingen en onderzoeken zoals in de voormiddag, koffiepauze
vanaf 14.00 ubezoek
vanaf 16.00 uavondverzorging
vanaf 17.15 uavondmaal
20.00 ueinde van het bezoek: dienstoverdracht door de dagverpleegkundige aan de nachtverpleegkundigen (één verpleegkundige per afdeling)
21.00 usluiten van alle deuren
22.00 unachtrust