Tarieven en factuur

Ziekenhuisfactuur

De kosten van een ziekenhuisopname worden verdeeld onder u, uw ziekenfonds en uw zorgkas. Het ziekenhuis factureert de kosten die de verplichte ziekteverzekering draagt, rechtstreeks aan uw ziekenfonds en uw zorgkas.

Het bedrag dat u zelf moet betalen voor de zorg tijdens een ziekenhuisopname, hangt af van de volgende elementen:

 • uw statuut: gewone verzekerde of rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming
 • de keuze van uw kamer: tweepersoonskamer, eenpersoonskamer
 • de duur van de ziekenhuisopname

Mutualiteit en zorgkas

Vanaf 01 januari 2022 vallen wij als revalidatieziekenhuis volledig onder Vlaamse bevoegdheid.
Om volledig tussenkomst in de kosten van uw opname te hebben, is het belangrijk dat u als patiënt in regel bent met uw mutualiteit en met de vlaamse zorgkas.
Mocht u vragen hebben, helpt onze sociale dienst u hier graag bij verder tijdens het opnamegesprek

 • Personen gedomicilieerd in het Vlaams Gewest door het betalen van de jaarlijkse zorgpremie.
 • Personen gedomicilieerd in het Brussels Gewest hebben de keuze om zich officieel (=betalen van de zorgpremie) of administratief aan te sluiten.
 • Personen gedomicilieerd in het Waals Gewest kunnen zich administratief aansluiten

  Vergeet niet dat je vaak nog bijkomende tegemoetkomingen kan krijgen via de hospitalisatieverzekering en/of een aanvullende verzekering via het ziekenfonds.

Voor patiënten die niet in regel zijn met hun ziekenfonds of die niet in België zijn ingeschreven bij een ziekenfonds factureert het ziekenhuis alles privé via de patiëntenfactuur. Dit is met de verpleegdagprijs aan 100 % en bedraagt 357.49 euro  (= géén tussenkomst van de ziekteverzekering !).

De facturen worden maand per maand afgewerkt. We streven er naar om binnen de maand volgend op uw verblijf een factuur af te leveren. Het kan dus enkele weken duren alvorens u de factuur ontvangt. Evenwel is het mogelijk dat u op een later tijdstip nog een factuur ontvangt voor laattijdig ingediende kosten of ten gevolge van een correctie. Wanneer u langdurig gehospitaliseerd blijft, worden er tussentijdse facturen opgemaakt. Deze kunt u ook bij een familielid of derde laten toekomen door aan de patiëntenadministratie een aangepast facturatieadres op te geven.

Elke ziekenhuisfactuur wordt opgesteld volgens de wettelijke verplichtingen. 

Uw factuur

De eerste pagina geeft een globaal overzicht van de ziekenhuiskosten. De kosten die u aangerekend worden zijn ingedeeld in 8 rubrieken.  Enkel de rubrieken die voor u van toepassing zijn worden vermeld. Mogelijk staan dus niet alle rubrieken op uw factuur. De daarop volgende pagina's vindt u de detail gegevens van uw factuur, eveneens opgesplitst per rubriek. Ook hier staan enkel de rubrieken die voor u van toepassing zijn. De kosten worden ingedeeld in drie kolommen:

 • ten laste van uw ziekenfonds en uw zorgkas : de bedragen die rechtstreeks aan het ziekenfonds worden aangerekend
 • ten laste van de patiënt: het persoonlijk aandeel voor terugbetaalde en niet-terugbetaalbare prestaties en afleveringen
 • supplementen: de supplementen die worden aangerekend als u koos voor een éénpersoonskamer

1. Verblijfskosten

Wettelijk persoonlijk aandeel  of remgeld

De "verpleegdagprijs" is een door de Vlaamse overheid vastgelegd forfaitair bedrag dat een deel van de verblijfskosten in het ziekenhuis dekt. Het grootste deel wordt verrekend met uw ziekenfonds en uw zorgkas maar u betaalt ook zelf een "persoonlijk aandeel" dat varieert naargelang uw verzekeringsstatus en de duur van uw verblijf. 

Rechthebbenden met het voorkeurtariefGerechtigde met persoon ten lasteGerechtigde zonder persoon ten lasteDescendent en werkloze zonder voorkeurtarief - persoon ten laste incluis
1ste dagdag van opname6.8746.6146.6134.14
forfait geneesmiddelen0.620.620.620.62
forfait technische prestaties -16.4016.4016.40
forfait klinische biologie-7.447.447.44
forfait RX1.986.206.206.20
TOTAAL PER DAG9.4777.2777.2764.80
vanaf de 2de dagper dag verblijf7.4919.9619.967.49
forfait geneesmiddelen0.620.620.620.62
TOTAAL PER DAG7.4919.9619.967.49
vanaf de 91ste dagper dag verblijf6.876.8719.346.87
forfait geneesmiddelen0.620.620.620.62
TOTAAL PER DAG7.497.4919.967.49

2. Forfaitair aangerekende kosten

Per opname mag het ziekenhuis vier forfaits aanrekenen met een vast bedrag :

 • forfait klinische biologie: dit forfait bedraagt 7,44 euro voor gewoon verzekerden. Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming betaalt niets
 • forfait medische beeldvorming: als gewoon verzekerde betaalt u 6,20 euro. Hebt u recht op de verhoogde tegemoetkoming 1,98 euro
 • forfait technische verstrekkingen: per opname betaalt u een forfait van 16,40 euro voor alle technische verstrekkingen. Hebt u recht op de verhoogde tegemoetkoming, dan betaalt u hiervoor niets
 • forfait geneesmiddelen: per verblijfsdag betaalt u 0,62 euro voor terugbetaalbare geneesmiddelen. Dit bedrag is wettelijk bepaald en wordt aangerekend ook als u zulke geneesmiddelen niet heeft verbruikt.

3. Apotheek

Vergoedbare producten

Deze producten worden aangerekend aan het ziekenfonds, de patiënt zelf betaalt een geneesmiddelenforfait van 0,62 euro per ligdag, ongeacht of u medicijnen kreeg of niet.

Niet-vergoedbare producten

Deze geneesmiddelen worden volledig aan de patiënt aangerekend, er is geen tussenkomst van het ziekenfonds. Het gaat hier bv. om pijnstillers, paramedisch materiaal  enz. Op de factuur vindt u de naam van het geneesmiddel, de gebruikte hoeveelheid en het bedrag ten laste van de patiënt. 

4. Honoraria

Dit zijn de vergoedingen voor de onderzoeken en/of behandelingen uitgevoerd door artsen en andere erkende zorgverleners.

 • honoraria volledig ten laste van het ziekenfonds: voor deze verstrekkingen is er geen remgeld of supplement ten laste van de patiënt.
 • honoraria met remgeld en/of ereloonsupplement: het remgeld of persoonlijk aandeel is vastgelegd in het tarievenakkoord. Ereloonsupplementen mogen enkel worden aangerekend indien u voor een éénpersoonskamer koos. Alle prestaties staan per zorgverlener vermeld.
 • honoraria voor niet-terugbetaalbare prestaties: deze prestaties worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering en vallen volledig ten laste van de patiënt. Ze zijn duidelijk omschreven op de factuur
Lees meer over conventie en medische erelonen

5. Andere leveringen

Onder deze rubriek vindt u de levering van bloed, gipsverbanden e.d. terug. Ze vallen gedeeltelijk of volledig ten laste van de patiënt en zijn op de factuur duidelijk omschreven.

6. Ziekenvervoer

Deze rubriek bevat de kosten voor dringend en niet-dringend vervoer, verricht door het ziekenhuis. Vervoer verricht door een externe dienst valt hier niet onder.

7. Diverse kosten

Naast de kosten van de medische zorgen heeft u misschien gebruik gemaakt van telefoon, kapper, pedicure, bezoekersmaaltijden, enz. Dergelijke kosten vindt u onder deze rubriek van uw factuur. Er worden géén kosten aangerekend voor het gebruik van koelkast, kluis, radio/televisie en wifi. Het forfait drank is niet begrepen in de ligdagprijs en is vastgelegd op 1.20 euro/dag. Bekijk de volledige lijst met tarieven van niet-medische goederen en diensten.

Lijst niet-medische goederen en diensten

Download de lijst van niet-medische goederen en diensten in het KEI.

8. Btw op esthetische ingrepen

Dit is niet van toepassing in het Koningin Elisabeth Instituut.

9. Voorschotten

Er worden in het KEI geen voorschotten gevraagd.

Infobrochure tarieven en factuur

Download onze KEI brochure met alle nodige informatie.

Opnameverklaring

Bij opname wordt u de opnameverklaring voorgelegd en ter ondertekening aangeboden. Hiermee wordt de kamerkeuze en het bijhorende kamersupplement vastgelegd. Indien u kiest voor een verblijf op een éénpersoonskamer, dan betaalt u hiervoor een supplement van 62.30 euro/dag.  Hou er rekening mee dat bij de keuze voor een éénpersoonskamer ook ereloonsupplementen van maximaal 100% van toepassing zijn op de prestaties van de artsen.

2 persoonskamer1 persoonskamer
Geen kamersupplement€62.30/dag kamersupplement

Wordt u opgenomen op een éénpersoonskamer omdat er geen andere kamer vrij is, of omdat uw medische toestand dat vereist, dan worden er geen supplementen aangerekend.

De kwaliteit van de dienstverlening is op alle kamers dezelfde. Meer informatie over het peroonlijk aandeel in de verpleegdagprijs en de kamersupplementen vindt u terug bij de opnameverklaring en de toelichting opnameverklaring:

Opnameverklaring
Toelichting bij de opnameverklaring