Betalingsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Alle facturen, rekeningen en/of verpleegnota’s uitgaande van vzw Koningin Elisabeth Instituut, zijn contant betaalbaar door overschrijving op onze financiële rekening nr. BE51 4764 3090 0162 (BIC: KREDBEBB). Bij vaststelling van laattijdige betaling is automatisch en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand, vanaf de factuurdatum tot de datum van integrale betaling, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 20% op het verschuldigde bedrage met een minimum van 40 EUR.
  2. Indien het niet-betalen van de facturen, rekeningen en /of verpleegnota’s, 30 dagen na de verzenddatum, het sturen ven een betalingsherinnering of een aanmaning noodzakelijk maakt, heeft vzw Koningin Elizabeth Instituut bovendien het recht om de hoofdsom van de facturen, rekeningen en/of verpleegnota’s te verhogen met een bedrag van 12.50 EUR per verstuurde betalingsherinnering of aanmaning.
  3. Bij gebrek aan betaling van één factuur, rekening en/of verpleegnota op haar vervaldag, worden alle verschuldigde sommen eisbaar, welke betalingsovereenkomst er ook gemaakt mocht zijn.
  4. Eventuele bezwaren en klachten omtrent de facturen, rekeningen en/of verpleegnota’s moeten om ontvankelijk te zijn, uiterlijk binnen de vijftien dagen na verzenddatum van de factuur, rekening en/of verpleegnota, per aangetekend schrijven aan de Dienst Patiëntenadministratie van het ziekenhuis overgemaakt worden of gericht per mail naar patientenadministratie@kei.be .
  5. Indien u niet aanwezig kan zijn op een geplande afspraak, dient u de arts of therapeut hiervan tijdig en dus minstens 24u op voorhand te verwittigen. Bij het niet (tijdig) verwittigen kan een administratieve kost van 15 EUR worden aangerekend.
  6. In geval van betwistingen of geschillen zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied van VEURNE bevoegd.