Betalingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Alle facturen, rekeningen en/of verpleegnota’s uitgaande van vzw Koningin Elisabeth Instituut, zijn contant betaalbaar door overschrijving op rekening nr. BE51 4764 3090 0162 (BIC: KREDBEBB). 

Bij wanbetaling wordt verwezen naar de wet betreffende de schulden van de consument dd. 04 mei 2023. Meer bepaald zal na het versturen van een herinnering en mits inachtneming van een periode van 14 dagen, een nalatigheidsintrest aangerekend worden tegen de referentie-intrestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in art. 5 lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Deze intrest mag, na het versturen van de herinnering en mits in achtneming van de 14 dagen (+3 igv post en +1 igv mail) berekend worden vanaf de 1ste dag na datum herinnering.

Bovendien wordt er een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht afhankelijk van de verschuldigde hoofdsom.

HoofdsomForfaitaire schadevergoeding
0 euro – 150,00 euro20 euro
150,01 euro – 500,00 euro30 euro + 10% op het deel boven 150 euro
>500,01 euro65 euro + 5% op het deel boven 500 euro met een maximum van 2.000 euro

Eventuele bezwaren en klachten omtrent de facturen, rekeningen en/of verpleegnota’s moeten om ontvankelijk te zijn, uiterlijk binnen de vijftien dagen na verzenddatum van de factuur, rekening en/of verpleegnota, per aangetekend schrijven aan de Dienst Patiëntenadministratie van het ziekenhuis overgemaakt worden of gericht per mail naar patientenadministratie@kei.be

In geval van betwistingen of geschillen zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied van VEURNE bevoegd.

Indien u niet aanwezig kan zijn op een geplande afspraak, dient u de arts of therapeut hiervan tijdig en dus minstens 24u op voorhand te verwittigen. Bij het niet (tijdig) verwittigen kan een administratieve kost van 15 EUR worden aangerekend.